Regulamin sklepu

Yogala.pl to sklep internetowy pod adresem www.yogala.pl, prowadzony przez Agnieszkę Szatkowską z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy os. Platanowe 14/1, będąca właścicielem sklepu internetowego yogala.pl, e- mail: pracownia@yogala.pl, nr. telefonu: 605 363 069

Regulamin i jego akceptacja Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Klientom przez Agnieszkę Szatkowską towarów, za pośrednictwem sklepu internetowego yogala.pl,(zwanego dalej: „Sklepem internetowym”) drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej yogala.pl.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w yogala.pl świadczonych przez Agnieszkę Szatkowską drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej yogala.pl. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego yogala.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na yogala.pl.

Definicje Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego yogala.pl; Klient – osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym yogala.pl (tj. zawierająca umowę sprzedaży na odległość przy pomocy strony yogala.pl). Strona – Klient lub Agnieszka Szatkowska - yogala.pl (zwane łącznie Stronami).

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

a)

firmę kurierską; DPD

 

 1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca - oznacza Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1 Suchy Las 62-002, e-mail:pracownia@yogala.pl., będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego
 7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: yogala.pl
 8. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży
 9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Strony na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie;

Informacje o sklepie internetowym yogala.pl W ofercie yogala.pl znajdują się produkty marki własnej, w szczególności odzież, akcesoria (damskie, męskie i dziecięce).

Na stronie produktu zamieszczona zostanie: jego nazwa, zdjęcia, ceny, informacji o rozmiarze, marce, składzie surowcowym i innych przydatnych informacji, a także informację o rzeczywistych wymiarach produktu. Ceny w sklepie internetowym yogala.pl podawane są w wysokości brutto (zawierają wszelkie należne podatki i cła). Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

Dokonanie zakupów i zawarcie umowy

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu yogala.pl (www.yogala.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:

a. wyboru zamawianych Towarów;

b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;

c. złożenia zamówienia;

d. płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia:

 

a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

b. następuje za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku ("Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego);

c. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów; a także

d. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość email zawierającą treść zamówienia.

5. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się mailem na adres – pracownia@yogala.pl. Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki, Agnieszka Szatkowska może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża jednoznacznie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży, Klient zostanie poproszony o przesłanie na adres pracownia@yogala.pl maila zawierającego oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży. Agnieszka Szatkowska składa oświadczenie woli rozwiązania Umowy Sprzedaży i przesyła je na adres e-mail Klienta.

6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez yogala.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (do dnia 24 maja 2018 roku), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od dnia 25 maja 2018 roku). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacji na temat przetwarzani danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

7. Yogala.pl przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży niezwłocznie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące yogala.pl, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

Zawarcie pomiędzy Agnieszką Szatkowską a Klientem umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu internetowego yogala.pl (sprzedaż na odległość) odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego yogala.pl. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktów, określając w szczególności rozmiar i kolor (jeśli istnieje wybór), a także ilość (w sztukach) zamówionego produktu oraz wybiera sposób płatności i dostawy. Przez złożenie zamówienia rozumie się kliknięcie przez Klienta przycisku: „Przejdź do realizacji zamówienia” lub przycisku o podobnej treści. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, oraz zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym.

Sposoby płatności i dostawa

1. Towary zakupione w Sklepie yogala.pl wysyłamy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Agnieszkę Szatkowską zapłaty za Towar.

2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Agnieszka Szatkowska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a. płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1, 62-002 Suchy Las, nr rachunku bankowego: PL 50 1020 5558 1111 1585 5140 0015 (PKO BP). W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko lub nazwę oraz nr zamówienia.

5. Wyklucza się możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Agnieszka Szatkowska nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

6. W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;

b. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Agnieszka Szatkowska uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta

c. w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie Agnieszka Szatkowska uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;

7. Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Agnieszki Szatkowskiej.

Odstąpienie od umowy (zamówienia)

1. Postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

 

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

 

3. Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to musi być złożone do yogala.pl. Oświadczenie to może być:

 

a. sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1, 06-002 Suchy Las , z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”;

b. sporządzone w formie elektronicznej i przesłane na adres e-mail: pracownia@yogala.pl; w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1, 62-002 Suchy Las nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- o świadczenie usług, jeżeli Yogala.pl wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez yogala.pl utraci prawo odstąpienia od umowy,

 

5. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 6, Yogala.pl zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Yogala.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: pracownia@yogala.pl, pisemnie na adres: Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1, 62-002 Suchy Las z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ma prawo zwrotu zakupionych Towarów (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) w terminie dłuższym niż ustawowe 14 dni.

Reklamacje, odpowiedzialność

1. Klient ma prawo oczekiwać, że otrzymany przez niego Towar nie ma wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności yogala.pl lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów yogala.pl może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

3. Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Agnieszkę Szatkowską z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Agnieszki Szatkowskiej w stosunku do Konsumentów. Agnieszka Szatkowska w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.

4. Reklamacja może być sporządzona w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: pracownia@yogala.pl albo sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1, 62-002 Suchy Las

5. Wszelkie pytania dotyczące reklamacji można kierować e-mailowo na adres: pracownia@yogala.pl, pisemnie na adres Agnieszka Szatkowska, os. Platanowe 14/1, 62-002 Suchy Las

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Agnieszki Szatkowskiej, os. Platanowe 14/1, 62-002 Suchy Las z dopiskiem „Reklamacja” wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru zwraca się Klientowi natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania przez yogala.pl reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

Postanowienia końcowe dotyczące konsumentów Jeżeli Klient jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Klienta. Ponadto, jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

Postanowienia końcowe dotyczące Klientów niebędących konsumentami Jeżeli Klient nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy polskie (właściwe rzeczowo sądy powszechne w Poznaniu – dla dzielnicy Stare Miasto). Z chwilą wydania przez Yogala.pl produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi, na Klienta (nie będącego konsumentem) przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z produktem/produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu/produktów. Agnieszka Szatkowska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika ani za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu/produktów powstałe od przyjęcia go/ich do przewozu do wydania go/ich Klientowi przez przewoźnika. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, Agnieszka Szatkowska wyłącza swoją odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych, odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody z tym związane lub wynikające z produktów oraz każdą inną odpowiedzialność, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie (z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z przepisów bezwzględnie obowiązujących między przedsiębiorcami). Agnieszka Szatkowska ponosi wobec Klienta (nie będącego konsumentem) odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie. W przypadku Klientów (niebędących konsumentami) Agnieszka Szatkowska może dokonać dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o stosowaniu i zmianie wzorców umownych).